Wazowie

Dynastia Wazów została zapoczątkowana przez Szweda Gustawa I Wazę. W roku 1523 objął tron szwedzki, uprzednio wywołując powstanie skierowane przeciw Duńczykom. Wazowie rządzili Szwecją do 1654 roku, kiedy to abdykowała córka Gustawa II Adolfa Wazy, królowa Krystyna. Wazowie byli wybitną dynastią, która zapewniła Szwecji silną pozycję na ówczesnej arenie międzynarodowej. Oprócz Szwecji władcy z tej dynastii rządzili też Polską. W roku 1587 roku, bo bardzo burzliwej elekcji, na króla polskiego został wybrany Zygmunt III Waza, syn króla szwedzkiego Jana III Wazy. Zygmunt Waza urodził się w 1566 roku we więzieniu, bowiem jego matka, Katarzyna Jagiellonka, została wtrącona do tegoż przez ówczesnego władcę Szwecji, Eryka XIV. Zygmunt Waza rządził Rzeczpospolitą Obojga Narodów 45 lat, do 1632 roku, co daje mu tytuł drugiego, po Jagielle, najdłużej panującego króla Polski. Jego następcą na tronie polskim był jego syn, Władysław. Ten rządził w latach 1632-1648. Po śmierci Władysława tron objął jego brat, Jan Kazimierz, który abdykował wobec 1668 roku wobec niemożności sprawowania rzeczywistej władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Panowanie Wazów przypadło na czasy bardzo dla Polski niekorzystne - przede wszystkim pełne krwawych wojen ze wszystkimi niemal sąsiadami, stąd, mimo ich dużych starań wzmocnienia pozycji Polski, w 1668 roku potęga Rzeczypospolitej była stosunkowo mniejsza niż w roku 1587.

ikea